Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Przedborzu
na rok szkolny 2020/2021

§ 1

1. Podstawa prawna

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

- Zarządzenie Nr 48/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół  II stopnia oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim.

2. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych odbywa się w systemie elektronicznym KSEON Optivum FIRMY VULCAN.

3. Terminy rekrutacji ustala Łódzki Kurator Oświaty – Zarządzenie Nr 48/2020 - uwzględniając terminy postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego.

4. Etapy i zasady postępowania w naborze elektronicznym określone są w harmonogramie i zamieszczone na stronie internetowej systemu elektronicznego naboru.

§ 2

1. Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do bazy systemu gimnazja, do których kandydaci uczęszczają. Uczniowie spoza województwa łódzkiego wprowadzają dane do systemu sami, a wydrukowany wniosek dostarczają do szkoły pierwszego wyboru, która zatwierdza dane w systemie elektronicznego naboru.

2. W terminie zgodnym z harmonogramem elektronicznego naboru, kandydaci, dla których ZSP Przedbórz jest szkołą pierwszego wyboru, składają w sekretariacie ZSP ujednolicony wniosek o przyjęcie do szkoły – wydruk z programu elektronicznego naboru.

3. Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają do podania o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.

§ 3

1. Po zebraniu wszystkich danych system naboru elektronicznego automatycznie przydzieli kandydata do określonej szkoły i oddziału na podstawie wskazanych przez niego preferencji w ujednoliconym podaniu wpisanym do elektronicznej bazy danych oraz sumy uzyskanych punktów.

2. Zasady obliczania punktów dla absolwentów klas ósmych:

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200 z czego:

-- 100 punktów za egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w ostatnim roku nauki. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady: wynik przedstawiony w procentach z:

języka polskiego,

matematyki mnoży się przez 0,35;

języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3;

-- 100 punktów za oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Oceny na świadectwie:

a) celujący – 18 punktów

b) bardzo dobry – 17 punktów

c) dobry – 14 punktów

d) dostateczny – 8 punktów

e) dopuszczający – 2 punkty

- za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,

- za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty,

- za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –  max. 18 punktów (§ 11b ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

3. Zasady przeliczania punktów dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na postawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy określa
§ 8.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
          

§ 4

1. Kandydaci do danej klasy I ZSP w Przedborzu przyjmowani są w kolejności od najwyższej liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji do wyczerpania wolnych miejsc w danej klasie.

2. W przypadku wolnych miejsc oraz sytuacjach szczególnych dyrektor szkoły
w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną, może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata, który nie osiągnął wymaganej liczby punktów.

3. Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy (w ramach wolnych miejsc)
w przypadku nie zakwalifikowania się do deklarowanej przez ucznia we wniosku.

4. Laureaci i finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej klasy niezależnie od kryteriów, o których mowa wyżej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów
w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo w przyjmowaniu do szkoły mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadającymi opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

c) uczniowie o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

d) uczniowie z wyższą średnią ocen z przedmiotów kierunkowych.

§ 5

1. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w ZSP Przedbórz są:

a) wniosek (stosowny formularz – dostępny w systemie elektronicznego naboru),

b) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,

c) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty, złożone w terminie ustalonym w Zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 maja 2020 r.

2. Ponadto, podczas potwierdzania woli podjęcia nauki w ZSP, kandydaci zobowiązani są dostarczyć:

a) dwa zdjęcia o wymiarach 30x42 mm (opisane ołówkiem na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

b) oświadczenie o woli uczęszczania na lekcje religii lub/ i etyki,

c) w przypadku osób z problemami zdrowotnymi – opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3. Niedostarczenie tych dokumentów w terminie określonym przez kuratora oświaty oznacza rezygnację kandydata  z przyjęcia do szkoły.

4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

5. Po ogłoszeniu ostatecznej listy przyjętych prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do oddziałów, w których pozostają wolne miejsca.

§ 6

1. Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy składać w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do Dyrektora szkoły.

2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania.

3. Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.

ZSP w Przedborzu, Powered by Joomla! WordPress hosting by SiteGround