Klauzula informacyjna do dziennika elektronicznego

Klauzula informacyjna Ogólna 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). 

ADMINISTRATOR DANYCH   Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu reprezentowany przez Dyrektora. 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  kontakt@iszd.pl lub pisemnie na adres administratora. 
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/pana Dane osobowe oraz dane osobowe pani/pana dziecka przetwarzane będą w  związku z ustawą Prawo oświatowe  z dn. 14 grudnia 2016 oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w celu umożliwienia korzystania z  systemu dziennika elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 
 ODBIORCY DANYCH  Odbiorcami danych osobowych są: upoważnieni pracownicy administratora, podmioty, z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia, organy władzy publicznej lub podmioty wykonujący zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  Prawa osób, których dane są przetwarzane: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; Realizacja poszczególnych prawa uzależniona jest od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych osobowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie jest możliwa realizacja prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia danych. 
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
PRZEKAZANIE DANYCH  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE  W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 
OKRES ARCHIWIZACJI  Dane osobowe są przetwarzanie przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie do celów archiwalnych, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
INNE Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa.