Klauzula informacyjna RODO do dziennika elektronicznego

Klauzula informacyjna
W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), na podstawie art. 13 RODO informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH

 

Szkoła/ Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu, ul. Piotrkowska 1

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

kontakt@iszd.pl lub pisemnie na adres administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/pana Dane osobowe oraz dane osobowe pani/pana dziecka przetwarzane będą w celu korzystania z dziennika elektronicznego w związku z ustawą Prawo oświatowe  z dn. 14 grudnia 2016r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w celu umożliwienia korzystania z  systemu dziennika elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO. Podanie danych osobowych Pani, Pana oraz Państwa dziecka jest obowiązkowe.

 ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub innym podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

a.            dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;

b.            sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

c.            ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRZEKAZANIE DANYCH

Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

OKRES ARCHIWIZACJI

Dane osobowe są przechowywane do zakończenia celu w jakim zostały zebrane oraz w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.