Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.
1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły. Z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, (załącznik numer 3). Do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej. Wniosek powinny zawierać w szczególności
– rodzaj świadectwa (ukończenia szkoły/ klasy).
– rok ukończenia szkoły/klasy
2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.
3. Opłatę wnosi się na konto ZSP w  Przedborzu:
numer konta: 40 1560 0013 2013 2000 0001
tytułem: Opłata za duplikat świadectwa + imię i nazwisko ucznia.
4. Z zapytaniem duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. To jest 26 zł.
5. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.
6.Duplikat świadectwa wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawiania oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.
7. Duplikat świadectwa zawiera.
– na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”
– dane zgodnie z dokumentacją pedagogiczną.
– nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności.
– datę wystawienia duplikatu.
– podpis dyrektora szkoły..
– pieczęć urzędową.
8. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do wypełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie.
9. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji, albo szkoła nie posiada stosownej dokumentacji, odmawia się pisemnie wydania duplikatu.
10.Jeżeli szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów w drodze postępowania sądowego.
11.Duplikat może by zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku we wniosku adres.
Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.