Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

w Przedborzu

na rok szkolny 2021/2022

 

§ 1

Podstawa prawna

          – Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1481).

          – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, Dz. U. z 2018 r. po.z.2245oraz z 2019 r. poz.1078, poz.1680, poz.1681, poz.1818, poz.2197 i poz.2248)

          – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

          – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

          – Terminy postepowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów zostały ogłoszone na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

§ 2

Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do bazy systemu gimnazja, do których kandydaci uczęszczają. Uczniowie spoza województwa łódzkiego wprowadzają dane do systemu sami, a wydrukowany wniosek dostarczają do szkoły pierwszego wyboru, która zatwierdza dane w systemie elektronicznego naboru.

W terminie zgodnym z harmonogramem elektronicznego naboru, kandydaci, dla których ZSP Przedbórz jest szkołą pierwszego wyboru, składają w sekretariacie ZSP ujednolicony wniosek o przyjęcie do szkoły – wydruk z programu elektronicznego naboru.

Kandydaci z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami dołączają do podania o przyjęcie do szkoły orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.

§ 3

Po zebraniu wszystkich danych system naboru elektronicznego automatycznie przydzieli kandydata do określonej szkoły i oddziału na podstawie wskazanych przez niego preferencji w ujednoliconym podaniu wpisanym do elektronicznej bazy danych oraz sumy uzyskanych punktów.

Zasady obliczania punktów dla absolwentów klas ósmych:

maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200 z czego:

— 100 punktów za egzamin ósmoklasisty przeprowadzony w ostatnim roku nauki. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady: wynik przedstawiony w procentach z:

języka polskiego,

matematyki mnoży się przez 0,35;

języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3;

      — 100 punktów za oceny na świadectwie z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Oceny na świadectwie:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punkty

za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,

za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty,

za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 18 punktów (§ 11b ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Zasady przeliczania punktów dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na postawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy określa §8.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

§ 4

Kandydaci do danej klasy I ZSP w Przedborzu przyjmowani są w kolejności od najwyższej liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji do wyczerpania wolnych miejsc w danej klasie.

W przypadku wolnych miejsc oraz sytuacjach szczególnych dyrektor szkoły

w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną, może podjąć decyzję o przyjęciu kandydata, który nie osiągnął wymaganej liczby punktów.

Istnieje możliwość przyjęcia kandydata do innej klasy (w ramach wolnych miejsc)

w przypadku nie zakwalifikowania się do deklarowanej przez ucznia we wniosku.

Laureaci i finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej klasy niezależnie od kryteriów, o których mowa wyżej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów

w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo w przyjmowaniu do szkoły mają:

sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadającymi opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

uczniowie o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

uczniowie z wyższą średnią ocen z przedmiotów kierunkowych.

§ 5

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w ZSP Przedbórz są:

wniosek (stosowny formularz – dostępny w systemie elektronicznego naboru),

oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,

oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty,

w terminie ustalonym na podstawie §11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

Ponadto, podczas potwierdzania woli podjęcia nauki w ZSP, kandydaci zobowiązani są dostarczyć:

dwa zdjęcia o wymiarach 30×42 mm (opisane ołówkiem na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania),

oświadczenie o woli uczęszczania na lekcje religii lub/ i etyki,

w przypadku osób z problemami zdrowotnymi – opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Niedostarczenie tych dokumentów w terminie określonym przez kuratora oświaty oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

Po ogłoszeniu ostatecznej listy przyjętych prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do oddziałów, w których pozostają wolne miejsca.

§ 6

Odwołanie w kwestiach wynikających z naruszenia przepisów prawa przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną należy składać w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji do Dyrektora szkoły.

Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania.

Decyzję podjętą przez dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.